Yeni yılda asgari ücret yüzde 26 artışla net 2 bin 20 lira olacak.

0
313

Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk 2019 yı­lın­da öde­necek as­ga­ri ücretİ 2 bin 20 TL ola­rak açıkladı.
Aile Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, “1 Ocak 2019 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­çer­li ola­cak as­ga­ri ücret; brüt ola­rak 2 bin 558 TL lira, net ola­rak 2 bin 20 TL ola­rak be­lir­len­miş­tir” dedi.
Bakan Sel­çuk “As­ga­ri ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve iş­ve­ren­le­rin oy bir­li­ği ile alın­dı” dedi.
TÜRK-İŞ Baş­ka­nı Ergün Ata­lay “Bu ücret kabul edi­le­bi­lir bir ücret” dedi.
İşve­ren ke­si­mi­ni tem­sil eden TİSK Genel Sek­re­te­ri Akan­sel Koç, “Ül­ke­mi­zin bü­yü­me­si­ne ve kal­kın­ma­sı­na yö­ne­lik tüm ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­ye­ce­ğiz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here